ท่องเที่ยว หาที่พัก จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย - ข่าวสารการท่องเที่ยวแนะนำจังหวัดกระบี่ออนไลน์ี่
thaihotel-job
         กระบี่                     กรุงเทพฯ                   ภูเก็ต                ประจวบคีรีขันธุ์              หัวหิน                   ปราณบุรี                   ชะอำ                     ระยอง
      ชลบุรี-พัทยา                พังงา                  สุราษฎร์ธานี               เกาะพงัน                  เกาะเต่า                 เกาะสมุย            ข่าวการท่องเที่ยว           ติดต่อเรา
Krabi travel hotel resort information directly contact
หน้าแรกจังหวัดกระบี่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
เทศกาลการท่องเี่ที่ยวจังหวัดกระบี่
ข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โรงแรมที่พักในตัวเมือง
โรงแรมที่พักอ่าวพระนาง
โรงแรมที่พักทับแขก ปอดะ อ่าวต้นไทร
โรงแรมที่พักอ่าวไรเลย์ อ่าวน้ำเมา
โรงแรมที่พักหาดยาว
โรงแรมที่พักเกาะพีพี
โรงแรมที่พักเกาะลันตา
โรงแรมที่พักอื่นๆจังหวัดกระบี่
 
 
ภาษาไทยไทยEng.english
www.krabitravel-hotel.com

กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

"แหล่งถ่านหิน   ถิ่นหอยเก่า  เขาตระหง่าน  ธารสวย  รวยเกาะ  เพาะปลูกปาล์ม  งามหาดทราย  ใต้ทะเลสวยสด  มรกตอันดามัน  สวรรค์เกาะพีพี"

กระบี่เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ทางใต้ของประเทศไทย ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๘๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๔,๗๐๘ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นภูเขาหินปูน มีที่ราบแคบๆตามเชิงเขา และแถบชายฝั่งทะเล

ด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นภูเขาหินปูน ก่อให้เกิดถ้ำมากมาย โดยเฉพาะในเขตอำเภออ่าวลึก เช่น ถ้ำผีหัวโต ถ้ำลอด ถ้ำเพชร ถ้ำสระยวนทอง ถ้ำเขาพระ ถ้ำเขาราง บางแห่งเป็นถ้ำที่อยู่ใกล้ทะเลที่แวดล้อมไปด้วยป่าชายเลน

กระบี่มีแนวชายฝั่งทะเลยาวถึง ๑๖๐ กิโลเมตร ตั้งแต่อำเภออ่าวลึก ผ่านอำเภอเมือง ยาวตลอดไปจรดถึงอำเภอคลองท่อม ซึ่งติดกับจังหวัดตรัง สภาพธรรมชาติมีทั้งหาดโคลนอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำและหาดทรายที่ขาวสะอาด น้ำทะเลใสเหมาะแก่การพักผ่อน บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลมโพธิ์ มีหลักฐานทางธรณีวิทยาสำคัญ คือ สุสานหอย ที่ทั่วโลกมีเพียงสามแห่ง ซึ่งกระบี่มีสุสานหอยเป็นหนึ่งในสามของโลก จากการศึกษาของนักวิชาการกรมทรัพยากรธรณีวิทยาพบว่ามีอายุในช่วง ๓๐ – ๔๐ ล้านปี

สิ่งที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนกระบี่ คือ ความงามของเกาะต่างๆ ที่มีถึง ๑๓๐ เกาะ ส่วนใหญ่เป็นเกาะที่ไม่ค่อยมีคนอาศัย มีเพียง ๑๓ เกาะ ที่มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน เช่น เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะศรีบอยา เกาะไม้ไผ่ เกาะปอดะ และเกาะห้อง

กระบี่มีประชากรประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคน ร้อยละ ๘๐ ของประชากรมีบรรพบุรุษเป็นคนนครศรีธรรมราช ครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามที่อพยพโยกย้ายมาจากมาลายู และจังหวัดอื่น เช่น นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และกรุงเทพ ซึ่งชุมชนมุสลิมมักตั้ง หลักแหล่งอยู่ริมทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนควบคู่ไปกับการ ทำประมง คนไทยพุทธก็เป็นกลุ่มหลักในกระบี่ ส่วนใหญ่ทำสวนยาง และสวนปาล์ม อยู่ในภาคเกษตร ส่วนกลุ่มคนที่มีบทบาทในทางธุรกิจ คือ คนไทยเชื้อสายจีนจากเกาะไหหลำ ที่อพยพเข้ามาทางทะเล ม้คนจีนที่กระบี่จะมีไม่มากเหมือนภูเก็ตและพังงา แต่นับได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสูงในทางเศรษฐกิจ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองกระบี่เป็นอันมาก อีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยบนผืนดินกระบี่มานาน คือ ชาวเล กลุ่มอุรักลาโว้ย เป็นเผ่าพันธุ์ที่รักสงบเดิมอาศัยเรือเร่ร่อนหากินตามท้องทะเลแถบอันดามันไปจนถึงไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย เมื่อวิถีชีวิตของคนบนโลกเปลี่ยนไป วิถีชีวิตของชาวเลก็เปลี่ยนไป บางส่วนเลิกเร่ร่อนมาสร้างชุมชนอยู่บนฝั่ง เช่น ในแถบบ้านสังกะอู้ บนเกาะลันตา เกาะจัม เกาะศรีบอยาและเกาะพีพี

กระบี่นอกจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ในระดับประเทศและระดับนานาชาติแล้ว ยังมีสัดส่วนการผลิตภาคเกษตรที่สูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา กระบี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศ และมีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ ๔ ของโลก

กระบี่มีประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ลิเกป่า หนังตะลุง มโนราห์ รองเง็ง และเพลงตันหยง ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ของชาวภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีประเพณีลอยเรือชาวเล งานประเพณีสารทเดือนสิบ เทศกาลเบิกฟ้าอันดามัน เทศกาลลานตาลันตา เทศกาลถือศีลกินเจ และงานเมาลิดกลาง

ทิศทางการพัฒนากระบี่ คนกระบี่วางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ไว้ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เป็นแหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และเป็นเมืองที่มีสังคมน่าอยู่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างมหาวิทยาลัยอันดามัน เพื่อพัฒนาคนกระบี่ให้มีการศึกษาที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สมกับคำที่ว่า “กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

การเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ :   

รถยนต์:

จากกรุงเทพฯโดยรถยนต์: ขับผ่านทางหลวงหมายเลขที่ 4, ผ่านเพชรบุรี ประจวบฯ, ชุมพร, สุราษฎร์ฯและนครศรีธรรมราชก่อนเข้าถึงกระบี่; รวมระยะทาง 856 กิโลเมตร. อีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านชุมพรและตัดเข้าทางหลวงเลขที่ 41 ที่ผ่านชุมพร หลังสวน ที่อำเภอชุมพร ผ่านไชยยา เวียงสระ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี. จากนั้นเดินทางต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 4035 ผ่านทางอ่าวลึก เข้ากระบี่ ทางลัดนี้ระยะทางเพียง 814 กิโลเมตร. จากภูเก็ตใช้เส้นทาง 402 แล้วตัดเข้าทางหลวงหมายเลข 4 และผ่านตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา, และผ่านอำเภออ่าวลึกเข้ากระบี่, รวมเป็นระยะทาง 185 กิโลเมตร.

 

รถโดยสารปรับอากาศ:

รถโดยสารปรับอากาศออกจากกรุงเทพฯทางที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถึงกระบี่ทุกวัน. การเดินทางใช้เวลา 12 ชั่วโมง.

ตารางการเดินทางและอัตราค่าโดยสารมีดังนี้:

ชั้น (วีไอพี) โดยรถบัส 24 ที่นั่ง ออกเดินทางเริ่มเวลา 7:20 ทุกวัน,ราคาประมาณ 900 บาท.
ชั้นรถบัสที่มี 40 ที่นั่ง ออกเดินทางเริ่มเวลา 7:00 ทุกวัน. ราคาประมาณ 586 บาท
รถบัสชั้นสอง ออกเดินทางเริ่มเวลา 7:00,7.30 ทุกวัน. ราคาประมาณ. 478 บาท.

กำหนดการกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง. ตรวจสอบข้อมูลก่อนจองปัจจุบันที่้สถานีขนส่ง, โทรศัพท์: 0 2435 1195-6
รถโดยสารจากสถานีขนส่งภูเก็ตโทรศัพท์: 0 7621 1480

โดยรถไฟ:

ไม่มีโดยตรงรถไฟจากกรุงเทพฯกระบี่. อาจใช้รถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานีแล้วหรือต่อรถแท็กซี่ไปกระบี่. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1690, 0 2223 7010


เครื่อบิน:

ไทยแอร์เวย์โทร: 0 2280 0060, 0 2628 2000 (สำนักงานกรุงเทพฯ) หรือ 0 7563 6543 (สำนักงานกระบี่) หรือเยี่ยมชม www.thaiairways.com
P.B.แอร์โทร: 0 2261 0220-5 (สำนักงานกรุงเทพฯ), 0 7569 1942 (สำนักงานกระบี่) หรือเยี่ยมชม www.pbair.com
ภูเก็ตแอร์ไลน์โทร: 0 2679 8999 หรือเยี่ยมชม www.phuketairlines.com

 

Go To Top

Search Engine Submission & Optimization
Free Search Engine Submission
free hit counter script
View My Stats
www.meilleurduweb.com : Annuaire des meilleurs sites Web. 
| Advertise | Site Map | Add. Hotel | Contact Us |
Copy Right ©2005 Krabi Travel Hotel Dot Com - All Right Servers |
info@krabitravel-hotel.com
Sponsor Link